Учебное заведение не может дать человеку запас знаний на всю жизнь, но оно в состоянии дать обучающемуся базовые ориентиры основных знаний. Модернизация содержания образования в России на совре...
Байгша оной апрелиин 1-дэ Буряад Уласай Зэдын аймагай, Баргажанай аймагай газар дэбисхэрэй олониитын ѳѳhэдын хүтэлбэриинуудэй дунда дуй дуршэлоороо хубаалдалгын онлайн-хуралдаан унгэрбэ. Амаршалгын үг...
ШАТАР НААДАН. Буряад байшамнай ажалаа ургэлжэлhоор.) Шэнын хоёрой удэр ехэ найр наада эмхидхэжэ арад зонойнгоо сэдьхэл hанааень баярлуулаа. Дасанаймнай дэргэдэ hээр шаалган, шагай наадан, бууза эдилг...
Январиин 28-да Буряад Уласай газар дэбисхэрэй олониитын ѳѳhэдын хүтэлбэриин ажалай талаар хуралдаан бүхы аймагуудай түлѳѳлэгшэдые суглуулаа. COVID-19 үбшэнэй дэлгэржэ байха үедэ тус хэмжээ ябуулга онл...
В Усть-Ордынском дацане Иркутской области построили и открыли школу бурятского языка, где любой желающий может посетить занятия по бурятскому языку.   Напомним, в 2020 году в Усть-Ордынском даца...
  Буряадта алдартай “Будамшуу” гэжэ зүжэг нааданай нэрээр нэрлэгдэһэн энэ урилдаае Ород Уласай арадай зүжэгшэн, “Будамшуу” зүжэгэй гол дүрые олохон лэ жэлдэ наадаһан Михаил Елбонов зохёон байгуул...
29 сентября 2020 г. в Иволгинском дацане, в резиденции Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева, с участием Дид Хамбо Ламы Дагбы Очирова, Ширээтэ Ламы дацана Аюра Цырендылыкова, почетного ректора Буддийского...
Наша кафедра начинает эксперимент в МАДОУ №52 "Ая Ганга" по теме: "Создание речевой развивающей среды на бурятском языке". 8 сентября состоялось знакомство с замечательным педагогическим коллективом у...
БУРЯАД YНЭН вышел на Кяхтинском бурятском языке. Буряад Yнэн запускает проект по сохранению бурятского языка и начинает выпускать газеты на разных наречиях бурятского языка, еженедельно. Впервые за мн...
Хара уур санаатай муухай хүнүүдтэ хэзээш үшөө харшлага бүү үйлдэ, хортой годлиин үзүүрээс баатар мүн бас энэ доро зайлаха!   Бэлигүүн толи дооромбо лама Эрдэни Хайбзун Галшиев Новый перевод на б...
Эсэгэ Ороноо хамгаалгайн дайн дүүрээр 75 жэл үнгэрбэ. Энэ дайн мани эхэ орни бүхы арад зони хуби заяан соогуур гараан, хүн бүхэни, айл бүхэни, нютаг бүхэни хара даляараа дайража гараан. Мани нютагай э...
XXXV (35) конкурс по бурятскому языку «ЭХЭ ХЭЛЭН - МАНАЙ БАЯЛИГ» среди школьников этнической Бурятии, на знание бурятского языка и традиции, прошёл впервые в онлайн режиме .Результаты конкурса смотрит...
Страница 1 из 17
Регистрация

Войдите в свой аккаунт